Sunday, 17/02/2019 - 04:40|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Minh Lạc

Văn bản thi tìm hiểu luật LĐ, luật CĐ, BHXH

Xem và Tải về: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNHHÀ TĨNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CẨM XUYÊN Số : 17/QĐ -LĐLĐ      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự…

Xem và Tải về:

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNHHÀ TĨNH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN

CẨM XUYÊN
Số : 17/QĐ -LĐLĐ

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

    

 

         Cẩm xuyên , ngày 16  tháng 08  năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Bộ luật lao động, Luật công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội

 

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CẨM XUYÊN

 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-LN ngày 16 tháng 8  năm 2015 giữa Phòng Lao động Thương binh xã hội, Liên đoàn Lao động huyện và Bảo hiểm xã hội huyện về tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Bộ luật lao động ( sửa đổi) năm 2012, Luật công đoàn ( sửa đổi) 2012, Luật BHXH ( sửa đổi) năm 2014;

Sau khi thống nhất với Trưởng phòng Phòng LĐTB&XH, Giám đốc BHXH huyện;

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Bộ luật lao động (sửa đổi) năm 2012, Luật công đoàn ( sửa đổi) 2012, Luật BHXH ( sửa đổi) năm 2014 ( sau đây gọi là Ban tổ chức cuộc thi) gồm các đồng chí có tên sau :

 

1 Đ/c Dương Hữu Tường Phó chủ tịch LĐLĐ huyện Trưởng ban
2 Đ/c Nguyễn Quốc Cường Phó chủ tịch LĐLĐ huyện Phó ban
3 Đ/c Trần Thị Thiển P. Phòng LĐTB XH huyện Phó ban
4 Đ/c Nguyễn Huy Đức P. Giám đốc BHXH huyện Phó ban
5 Đ/c Lê Quang Hoàn UV BTV LĐLĐ huyện Thành viên
6 Đ/c Trần Thanh Hiền Chuyên viên LĐLĐ huyện Thành viên
7 Đ/c Trần Thị Hương Chuyên viên phòng LĐTBXH Thành viên

 

Điều 2. Ban tổ chức cuộc thi có nhiệm vụ; Tham mưu cho lãnh đạo của ba ngành LĐLĐ huyện, Phòng LĐTB&XH, Bảo hiểm xã hội, và tổ chức thực hiện

Ra đề thi và đáp án.

Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức cuộc thi đảm bảo thiết thực hiệu quả;

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban tổ chức cuộc thi; thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi;

Lựa chọn những bài dự thi xuất sắc gửi về dự thi cấp tỉnh và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia cuộc thi.

Tổng kết đánh giá cuộc thi.

Ban tổ chức cuộc thi tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ban thuộc LĐLĐ huyện, Phòng LĐTB XH huyện, Bảo hiểm xã hội huyện; các đơn vị trực thuộc của LĐLĐ huyện, Phòng LĐTB XH huyện, Bảo hiểm xã hội huyện và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

       Nơi Nhận- TT LĐLĐ tỉnh;

– BHXH tỉnh;

-Sở LĐTBXH tỉnh;

-Phòng tư pháp huyện

– Như điều 3;

– L­u VP.

 

 

 

 

 

 

T/M Ban Thường VụChủ Tịch

 

 

 

 

 

Phạm Viết Công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNHHÀ TĨNH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN

CẨM XUYÊN
Số : 01/KH -LN

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do – Hạnh phúc

    

 

         Cẩm xuyên, ngày 16  tháng 08  năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Bộ luật lao động, Luật công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội.

 

Thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động năm 2015 giữa LĐLĐ huyện, Phòng Lao động Thương binh xã hội và Bảo hiểm xã hội huyện; Ba ngành thống nhất xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Bộ luật lao động ( sửa đổi) năm 2012, Luật công đoàn sửa đổi ( năm 2012), Luật Bảo hiểm xã hội ( sửa đổi) năm 2014 trong cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động ( CNVCLĐ ) trên địa bàn toàn huyện.

  1. Mục đích yêu cầu
  2. Mục đích:

– Tuyên truyền, phổ biến nội dung Bộ luật lao động, Luật công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đến toàn thể CNVCLĐ trên địa bàn toàn huyện.

– Thông qua cuộc thi nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của CNVCLĐ.

– Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho CNVCLĐ và người sử dụng lao động.

  1. Yêu cầu:

– Cuộc thi tổ chức sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ từ huyện đến cơ sở.

– Việc tổ chức cuộc thi phải đảm bảo đúng quy định, nghiêm túc, thiết thực hiệu quả.

  1. THỂ LỆ CUỘC THI

1.Đối tượng dự thi:

Cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đang công tác tại cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn toàn huyện ( trừ các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, tổ thư ký và những cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi).

2.Nội dung thi:

– Tìm hiểu một số nội dung cơ bản liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được quy định trong Bộ luật lao động ( sửa đổi) năm 2012, Luật công đoàn ( sửa đổi) năm 2012, Luật Bảo hiểm xã hội ( sửa đổi) năm 2014.

Lưu ý : Bài tham gia dự thi phải đúng chủ đề, nội dung quy định; nội dung bài dự thi không được sao chép lại  của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh hoạ có chú thích rõ ràng. Nghiêm cấm trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc; trái với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vi phạm đạo đức thuần phong mỹ tục và các vi phạm khác. Trường hợp vi phạm sẽ bị hủy bài và xử lý theo pháp luật.

3.Hình thức và yêu cầu bài dự thi

- Bài dự thi viết tay bằng tiếng việt trên giấy A4, phải trả lời đầy đủ các câu hỏi, đánh số trang theo thứ tự, đóng lại thành quyển, trang bìa bài dự thi ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, địa chỉ( hoặc nơi công tác) của người dự thi.

Không trả lại bài dự thi đã nộp cho Ban tổ chức cuộc thi.

4.Tổ chức thi và chấm thi

Cuộc thi được tổ chức từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh theo các vòng như sau :

Vòng 1. Tổ chức thi ở cấp cơ sở. Các đơn vị cơ sở tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia cuộc thi, nộp toàn bộ bài thi của cán bộ, CNVCLĐ và chọn ra 05  bài có kết quả cao nhất gửi về LĐLĐ huyện trước ngày 05/11/2015.

Thời gian tổ chức cuộc thi : Bắt đầu từ 30/9/2015 đến 05/11/2015.

Vòng 2. Tổ chức thi ở cấp huyện : Sau khi cơ sở gửi bài dự thi về Liên đoàn Lao động huyện, Phòng LĐTB&XH huyện, Bảo hiểm xã hội huyện ( Sau đây gọi tắt là BTC cuộc thi cấp huyện) tổ chức chấm, chọn bài thi xuất sắc nộp về BTC cuộc thi cấp tỉnh theo quy định.

Thời gian tổ chức cuộc thi : Bắt đầu từ 05/11/2015 đến 15/11/2015.

Vòng 3.Tổ chức ở cấp tỉnh: Sau khi CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở gửi bài dự thi về cấp tỉnh. Ban Tổ chức chấm thi tiến hành chấm, thông báo kết quả, tổ chức tổng kết cấp tỉnh vào cuối tháng 12/2015.

Thời gian : Thời gian tổ chức cuộc thi: Bắt đầu từ 16/11/2015 đến 30/12/2015

III CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

  1. Giải tâp thể: 01 giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 giải Ba

Quy định xếp giải: Căn cứ tỷ lệ  bài dự thi của CNVCLĐ tham gia cuộc thi ở cấp cơ sở, điểm trung bình tổng số bài dự thi cấp huyện, điểm cộng cho bài dự thi đạt giải cao cấp huyện để làm căn cứ xếp giải tập thể.

  1. Giải cá nhân: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 05 giải Ba, 10 giải khuyến khích

Quy định xếp giải bài thi cá nhân : Căn cứ vào số điểm của từng bài dự thi đạt được ( thang điểm 100), Ban tổ chức sẽ xếp thứ tự bài đạt điểm từ cao xuống thấp, lựa chọn xếp giải 18 bài theo cơ cấu như trên.

IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Đối với cấp huyện:  LĐLĐ huyện chủ trì, phối hợp với phòng LĐTB&XH, Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Xuyên, tham mưu thành lập Ban tổ chức, xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi, triển khai cuộc thi đến các CĐCS, cấp trên cơ sở trực thuộc. Tổ chức chấm thi và tổng kết trao giải cuộc thi cấp huyện. Báo cáo kết quả cuộc thi về Huyện ủy, LĐLĐ tỉnh, Sở LDDTB&XH tỉnh, BHXH tỉnh.

Đối với cấp xã, thị trấn, các CĐCS Doanh nghiệp :

Tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền chuyên môn, thành lập Ban tổ chức. Căn cứ Kế hoạch tổ chức cuộc thi, xây dựng kế hoạch và triển khai đến tận đoàn viên, CNVCLĐ, tham gia cuộc thi. Tổ chức chấm thi ở cơ sở, lựa chọn những bài thi co chất lượng( 5 bài) gửi về BTC cấp huyện, đảm bảo thời gian quy định. Tổ chức tổng kết cuộc thi ở cơ sở.

  1. Kinh phí phục vụ cuộc thi

Cấp huyện : Đề nghị UBND huyện hỗ trợ tổ chức.

Cấp cơ sở : Do công đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chuyên môn, lãnh đạo Doanh nghiệp, hỗ trợ kinh phí tổ chức tốt cuộc thi.

Căn cứ các nội dung  trên, đề nghị các CĐCS, cấp trên cơ sở trực thuộc, các đơn vị, Ban tổ chức cuộc thi các cấp thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai, thực hiện có gì vướng mắc đề nghị đơn vị phản ánh về LĐLĐ huyện ( Qua văn phòng), Phòng LĐTB&XH , Bảo hiểm xã hội ( qua phòng chế độ ) để được hướng dẫn, nhằm tổ chức tốt cuộc thi.

 

 TM. BAN THƯỜNG VỤ TRƯỞNG PHÒNG LĐTBXH  GIÁM ĐỐC BHXH
            CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

        Phạm Viết Công

  

 

 

 

 

 

            Lưu Thị Tâm

  

 

 

 

 

 

    Phạm Văn Bình

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 983
Tháng 02 : 2.236
Năm 2019 : 6.098